Ekonomi

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
x 2023 yılında önceliklendirme analizimizi çifte önemlilik anlayışı ile yeniledik. Finansal, çevresel ve sosyal etki bakış açısıyla sürdürülebilirlik önceliklerimizi yüksek ve çok yüksek olmak üzere derecelendirdik. Tüm operasyon ülkelerimizi dahil ederek gerçekleştirdiğimiz önceliklendirme anketimiz ve paydaş buluşmamız ile önceliklendirme analizimizi gerçekleştirdik. CEO?muz ve Yönetim Kurulu üyelerimizin görüşlerini alarak finalize ettik. Önceliklendirme analizimize ilişkin detaylar ise 2023 Anadolu Efes Entegre Raporu aracılığıyla verilecektir. CEO?muz ve Yönetim Kurulu üyelerimizin görüşlerini alarak finalize ettik. Önceliklendirme analizimize ilişkin detaylar ise 2023 Anadolu Efes Entegre Raporu aracılığıyla verilecektir.
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x Sürdürülebilirlik konularının yönetimi ve politikalar üst yönetim tarafından takip edilmektedir. Şirketimizin Çevre, İnsan Hakları, İnsan Kaynakları, Eşitlik Çeşitlik ve Kapsayıcılık, İş Etiği ve Enerji Politikaları bulunmaktadır. Web sitemiz Hakkımızda sekmesi altında yer alan Politikalar bölümü · Anadolu Efes Yönetim Kurulunda Cinsiyet Eşitliği Politikası · Anadolu Efes Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası · Anadolu Efes Çevre Politikası · Anadolu Efes Su ve Enerji Politikası · Anadolu Efes İnsan Hakları Politikası · Anadolu Efes İş Etiği İlkeleri
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
x 2030 yılına ait çevre, çalışanlar ve toplum başlıklarındaki hedeflerimiz faaliyet ve sürdürülebilirlik raporu ve web sitemiz aracılığıyla açıklanmıştır. 2022 sürdürülebilirlik raporumuzda ise detaylı hedeflere ve ilerleme durumlarına yer verilmiştir. 2023 yılına ilişkin detaylar ise 2023 Anadolu Efes Entegre Raporu aracılığıyla verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53) ve Web sitemizde Sürdürülebilirlik sekmesi altında yer alan 2030 Hedefleri bölümü
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
x Sürdürülebilirlik yaklaşımının kurum stratejisine entegrasyonunu en üst düzeye çıkarmak amacıyla hem Yönetim Kurulu seviyesinde hem de CEO ve ülke genel müdürleri seviyesinde 2 farklı Sürdürülebilirlik Komitesi bulunmaktadır. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53)
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
x 2022 yılı sonunda kurulan Yönetim Kurulu seviyesindeki Sürdürülebilirlik Komitesi aracılığıyla yıl içerisinde sürdürülebilirlik odaklı atılan adımlar, performans ve hedeflere ilişkin gelişmeler paylaşılmaktadır. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53)
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x 2022 yılı Entegre Raporu?muzda sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında değer zincirimiz boyunca attığımız ya da atmayı planladığımız adımlar belirtilmiş ve kamuya açıklanmıştır. 2023 yılına ilişkin detaylar ise 2023 Anadolu Efes Entegre Raporu aracılığıyla verilecektir. 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Değer Zinciri Üzerinde Etki Yolculuğumuz (sf 29-31)
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
x Kilit performans göstergeleri, son üç yılı kapsayacak şekilde 2022 yılı Entegre Raporu?muzda yer almaktadır. 2023 yılına ilişkin detaylar ise 2023 Anadolu Efes Entegre Raporu aracılığıyla verilecektir. 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu – Ek 4: Performans Göstergeleri Bölümü (sf 95-97)
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
x Faaliyet Raporu?nda özet olarak 2022 yılı Entegre Raporu?muzda ise detaylı bir şekilde sürdürülebilirlik bağlantılı faaliyetlere yer verilmiştir. 2023 yılına ilişkin detaylar ise 2023 Anadolu Efes Entegre Raporu aracılığıyla verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümüm (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu (sy 1-118)
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
x Faaliyet Raporu?nda sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine özet olarak yer verilmektedir. Detaylı bilgiler ise Sürdürülebilirlik Raporlarında paylaşılmaktadır. Şirketimizin kurumsal web sitesinde geçmiş Sürdürülebilirlik Raporları ve Entegre Raporları yer almaktadır. 2023 yılına ilişkin detaylar ise 2023 Anadolu Efes Entegre Raporu aracılığıyla verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu (sy 1-118)
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
x Kurumsal web sitemizin Sürdürülebilirlik bölümünde şirketin sürdürülebilirlik odaklı stratejik öncelikleri ve 2030 Hedefleri doğrultusunda hangi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları?na (SKA) katkı sunduğu paylaşılmaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları?na sunulan katkılara yönelik çalışmaların detayı 2022 Entegre Raporunda yer almaktadır. 2023 yılına ilişkin detaylar ise 2023 Anadolu Efes Entegre Raporu aracılığıyla verilecektir. Web sitemizde Sürdürülebilirlik sekmesinde yer alan 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri Bölümü 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu – Ek 2: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Proje Haritalandırması Bölümü (sf 88-91)
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
x 2023 yılı içerisinde Anadolu Efes?in aleyhinde kesinleşmiş çevre cezası bulunmamaktadır. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53)
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
x Türkiye, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna operasyonlarımızın Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı salımları ile Rusya ve Ukrayna hariç tüm operasyonlarımızda cinsiyetler arası ücret farkı oranı verileri için bağımsız güvence hizmeti alıyoruz. 2023 yılına ilişkin detaylar ise 2023 Anadolu Efes Entegre Raporu aracılığıyla verilecektir. 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu – Ek 8: Bağımsız Güvence Raporları (sf 113-115)
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
x Sürdürülebilirlik anlayışımız içerisinde iklim değişikliğiyle mücadele, su risklerinin yönetimi ve döngüsel ekonomiyi destekleyen atık ve ambalaj yönetimi konularını en öncelikli odak alanları olarak görüyoruz. Bu kapsamda yürütülen tüm politikalar, çalışmalar, yönetim sistemleri özelindeki bilgiler şeffaf bir şekilde faaliyet raporumuzun sürdürülebilirlik bölümde ve entegre raporlarımızda paylaşılmaktadır. Bunun yanı sıra Karbon Saydamlık Projesi?ne (CDP) Türkiye operasyonlarımızın performansı ile yanıt verilmektedir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53)
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
x Operasyonlarımızın olduğu tüm coğrafyalara ilişkin çevresel performans verileriler açıklanmaktadır. Çevresel performans göstergelerine ilişkin yapılan raporlamaların sınırı, kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili açıklamalar faaliyet raporumuzun sürdürülebilirliğe ilişkin özet bölümde ve ayrıca entegre raporlarımızın ?Rapor Hakkında? bölümünde yer almaktadır. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Rapor Hakkında (sf 4)
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
x 2030 hedeflerimiz kapsamında CEO?muz başta olmak üzere hedeflerin liderleri olan yöneticilerimiz ve ilgili birim yöneticilerinin bireysel hedeflerinde ve performans değerlendirmelerinde hedeflere uygun KPI?lar bulunmaktadır. Konuya ilişkin detaylı açıklamaya 2023 Entegre Rapor?unda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53)
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
x Ham maddelerini doğadan sağlayan bir üretici olarak çevresel sürdürülebilirlik, faaliyetlerimizin devamlılığı için kilit rol oynamaktadır. Bu nedenle iş sürekliliğimiz adına da iklim değişikliği, su riskleri, döngüsel ekonomi gibi farklı çevresel konuların iş hedeflerimize ve kurumsal stratejimize her geçen gün daha fazla entegre edilmesi ve performansın ileri taşınması için çalışmalara devam edilmektedir. Konuya ilişkin güncel çalışmalara 2023 Entegre Raporu?muzda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53)
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
x Yarattığımız pozitif etkiyi yaymak üzere birlikte çalıştığımız paydaşlarımızın iş yapış prensiplerimizi anlamaları ve bunları içselleştirmeleri kilit rol oynamaktadır. Tedarikçi Çalışma İlkeleri?miz bu kapsamdaki yaklaşımımızı ortaya koymaktadır. Tedarikçi Çalışma İlkelerimizin yanı sıra ham maddelerimizin üreticileri çiftçilerimizle akıllı tarım projeleri, tedarikçi denetimleri gibi farklı çalışmalarla çevresel etkilerin değer zinciri boyunca azaltılmasına yönelik uygulamalar yürütülmektedir. Web sitemiz Hakkımızda sekmesi altında yer alan Politikalar bölümü Anadolu Efes Tedarikçi Çalışma İlkeleri 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Değer Zinciri Üzerinde Etki Yolculuğumuz (sf 29-31)
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
x BM Global Compact, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, ÇEVKO, gibi çevre konusunda farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok dernek ve kurum ile gerek üyelik, gerekse çalışmalarına dâhiliyet gibi çeşitli iş birlikleri yürütülmektedir. Üyelikler ve çalışmalarla ilgili detaylı bilgilere sürdürülebilirlik raporlarında yer verilmektedir. 2023 yılına ilişkin detaylar ise 2023 Anadolu Efes Entegre Raporu aracılığıyla verilecektir. 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Ek-1: Paydaşlarla İletişim (sf 87)
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
x Anadolu Efes?in tüm çevresel göstergeleri sürdürülebilirlik ve entegre raporlarında geçmiş yıllarla karşılaştırılabilir şekilde raporlanmaktadır. 2022 yılına ait verilerimiz 2022 Entegre Raporu Çevresel Göstergeler bölümünde yer alırken güncel bilgiye 2023 Entegre Raporu?muzda yer verilecektir. 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Ek-4: Performans Göstergeleri (sf 95-96)
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
x 2022 yılında detaylı karbon ayak izi haritalandırması projesi hayata geçirilmiştir. Hesaplamalar, metodoloji ve diğer tüm detaylara bu çalışmaya ilişkin hazırlanan Karbon Ayak İzi Haritalandırması Projesi dokümanında yer verilmektedir. EN Websitesi Sürdürülebilirlik sekmesinde yer alan Sürdürülebilirlik Raporları Sekmesi – Karbon Ayak İzi Haritalandırma Projesi
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
x En önemli odaklarımızdan biri olan çevresel etkinin azaltılması adına her yıl performansı iyileştirmek hedefiyle çalışılmaktadır. Çevresel göstergelere ilişkin önceki yıllarla karşılaştırmalı performans göstergeleri faaliyet raporunun sürdürülebilirliğe ilişkin özet bölümde ve sürdürülebilirlik raporlarında paylaşılmaktadır. Güncel bilgiye 2023 Entegre Raporu?muzda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Çevre için Sıfırlıyoruz (sf 63-74)
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
x 2030 yılında kendi operasyonlarımızda net sıfır olma hedefimiz, öncelikli konularımız altında diğer hedeflerimize de yön vermektedir. Aynı zamanda tüm operasyonlarımızda sıfır atık bir organizasyon olduğumuzu belgelendirmek ve plastik kullanımını azaltmak taahhütlerimiz bulunmaktadır. Hedeflerimizin ilerleme durumuna ait güncel bilgiye 2023 Entegre Raporu?muzda yer verilecektir. Kısa ve orta vadeli hedeflerin belirlenmesi için fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Web sitesinde Sürdürülebilirlik sekmesi altında yer alan 2030 Hedefleri Bölümü 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Çevre için Sıfırlıyoruz (sf 63-74)
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
x Başta iklim krizi olmak üzere çevre odaklı fırsat ve riskler analiz edilmekte, enerji ve su verimliliği, döngüsel ekonomi gibi konularda etkili uygulamalar hayata geçirilmektedir. 2030?a kadar çevre üzerindeki etkimizi ?sıfırlamak? hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekte ve bu kapsamdaki gelişmeleri entegre raporlarımız aracılığıyla paylaşmaktayız. 2023 yılına ilişkin gelişmelere 2023 Entegre Raporu?nda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Çevre için Sıfırlıyoruz (sf 63-74)
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel etkimizi azaltmak sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir ambalaj, döngüsellik ve atık yönetimi aracılığıyla çevresel etkilerini azaltmaya yönelik iş birlikleri yürütüyor ve projeler geliştiriyoruz. 2023 yılına ilişkin gelişmelere 2023 Entegre Raporumuzda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Çevre için Sıfırlıyoruz (sf 63-74)
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
x Yarattığı pozitif etkiyi yaymak üzere birlikte çalıştığı paydaşların iş yapış prensiplerini anlamaları ve bunları içselleştirmeleri kilit rol oynamaktadır. Tedarikçi Çalışma İlkeleri bu kapsamdaki yaklaşımı ortaya koymaktadır. Tedarikçi Çalışma İlkeleri?nin yanı sıra ham maddelerinin üreticileri çiftçileriyle akıllı tarım projeleri, tedarikçi denetimleri gibi farklı çalışmalarla çevresel etkilerin değer zinciri boyunca azaltılmasına yönelik uygulamalar yürütülmektedir. Değer zinciri boyunca daha da yapılandırılmış programlar özelinde çalışılmaktadır. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Çevre için Sıfırlıyoruz (sf 63-74) Web sitesi Hakkımızda sekmesi altında yer alan Politikalar bölümü – Anadolu Efes Tedarikçi Çalışma İlkeleri
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
x Çevresel sürdürülebilirlik odağında önceliklendirdiğimiz sera gazı salımlarının azaltımı, su verimliliği, sürdürülebilir tarım, atık azaltımı ve döngüsellik, sürdürülebilir ambalaj alanlarında yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz projeler ve etkilerine yönelik detaylı açıklamalar entegre raporları aracılığıyla paylaşılmaktadır. 2023 yılına ilişkin gelişmelere 2023 Entegre Raporumuzda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Çevre için Sıfırlıyoruz (sf 63-74)
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
x Enerji tüketimine ilişkin tüm veriler 2022 Entegre Raporu?nda yer almaktadır. 2023 yılına ilişkin güncel performansa 2023 Entegre Raporumuzda yer verilecektir. 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Çevre için Sıfırlıyoruz (sf 63-74) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Ek-4: Performans Göstergeleri (sf 95-96)
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
x Enerji tüketiminin detaylarına ilişkin tüm veriler 2022 Entegre Raporu?nda yer almaktadır. 2023 yılına ilişkin performansa 2023 Entegre Raporumuzda yer verilecektir. 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Ek-4: Performans Göstergeleri (sf 95-96)
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
x 2030 yılına kadar kendi operasyonlarımızda net sıfır karbon salımına ulaşma hedefimize paralel, sera gazı azaltımı çalışmalarımız kapsamında elektrik ihtiyacımızın yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması hedeflenmektedir. Bu bağlamda yenilenebilir enerji tedariğinin yanı sıra operasyonlarımızda kullanabilmek adına yenilenebilir enerji kurulumu fırsatları değerlendirilmektedir. Bu alandaki gelişmelere faaliyet raporunda özet olarak, sürdürülebilirlik raporlarında ve CDP raporlarında detaylı şekilde yer verilmektedir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Çevre için Sıfırlıyoruz (sf 63-74)
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
x Yenilenebilir enerji tüketimine ilişkin tüm veriler 2022 Entegre Raporu?nda yer almaktadır. 2023 yılına ilişkin performansa 2023 Entegre Raporumuzda yer verilecektir. 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Çevre için Sıfırlıyoruz (sf 63-74) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Ek-4: Performans Göstergeleri (sf 95-96)
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
x Çevresel sürdürülebilirlik odağında gerçekleştirdiğimiz projeler ve sağladığımız faydaya ilişkin bilgilere faaliyet raporunda özet olarak, entegre raporlarımızda detaylı şekilde yer verilmektedir. 2023 yılına ilişkin gelişmelere 2023 Entegre Raporumuzda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Çevre için Sıfırlıyoruz (sf 63-74)
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
x Su verimliliği ve güvenliği öncelikli konularımızdan biridir. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz projeler ve performansımıza ilişkin özet bilgiler faaliyet raporumuzda detaylar ise entegre raporumuzda yer almaktadır. 2023 yılına ilişkin gelişmelere 2023 Entegre Raporumuzda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Çevre için Sıfırlıyoruz (sf 63-74) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Ek-4: Performans Göstergeleri (sf 95-96)
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap – Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
x Karbon fiyatlandırma sistemine dâhiliyet bulunmamaktadır.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
x Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bulunmamaktadır.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
x Ortaklık içerisinde kârbon fiyatlandırması bulunmamaktadır.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
x Şirket yıl içerisinde faaliyet ve sürdürülebilirlik raporları, CDP İklim Değişikliği programı, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi?nin yönlendirmesi ile Refinitiv, S-P CSA gibi endeksler kapsamında çevresel bilgilerini açıklamaktadır. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Anadolu Efes Dünyası (sf 12)
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
x Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi?ni (UNGC) imzalayan ilk Türk kuruluşlarından biri olarak, insan haklarına saygı, Anadolu Efes?in temel bir değeridir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde İnsan Hakları Politikası ve Çalışma İlkeleri oluşturulmuştur. Söz konusu politikada sorumlular belirlenmiş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Politikalara web sitesinde yer verilmektedir. Web sitesi Hakkımızda sekmesi altında yer alan Politikalar bölümü Anadolu Efes İnsan Hakları Politikası Anadolu Efes Çalışma İlkeleri
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
x Anadolu Efes Eşitlik, Çeşitlik ve Kapsayıcılık Politikası ile her türlü ayrımcılığın önüne geçilmesi ve eşitlikçi bir iş ortamının oluşturulması için çalışmaktadır. 6 farklı ülkede tüm çalışanlarımıza iş ortamı ve insan kaynakları süreçlerinde fırsat eşitliği sunulmakta, iş etiği yaklaşımımızda çeşitliliği ve kapsayıcılığı temel almaktayız. Tedarik zinciri üzerinde benzer ilkelere ise Tedarikçi Çalışma İlkeleri içerisinde yer verilmektedir. Bu kapsamda özet bilgiye faaliyet raporunda yer verilmektedir. Web sitesi Hakkımızda sekmesi altında yer alan Politikalar bölümü Anadolu Efes Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası Anadolu Efes Çalışma İlkeleri
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
x Operasyon gösterdiğimiz her ülkede herkesin gerçek benliğini işe yansıtabileceği kapsayıcı bir iş ortamını teşvik etmeye çalışmaktayız. İnsan Hakları Politikamız ve Eşitlik, Çeşitlik ve Kapsayıcılık Politikamız ile bu süreçleri yönetmekte tedarik zinciri üzerinde benzer ilkelere ise Tedarikçi Çalışma İlkeleri içerisinde yer verilmekteyiz. Bu kapsamda özet bilgiye faaliyet raporunda yer verilmektedir. Web sitesi Hakkımızda sekmesi altında yer alan Politikalar bölümü Anadolu Efes İnsan Hakları Politikası Anadolu EfesEşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası Anadolu Efes Çalışma İlkeleri Anadolu Efes Tedarikçi Çalışma İlkeleri
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
x Anadolu Efes, faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli bütün yasalara uyumlu şekilde çalışmalarını yürütmektedir. İnsan Hakları Politikası doğrultusunda ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalar kapsamında daha kapsayıcı faaliyetler de ayrıca planlanmaktadır. Web sitesi Hakkımızda sekmesi altında yer alan Politikalar bölümü Anadolu Efes İnsan Hakları Politikası Anadolu Efes Çalışma İlkeleri Anadolu Efes Tedarikçi Çalışma İlkeleri
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
x İnsan Kaynakları Politikamız doğrultusunda yetenek yönetimi ve gelişimi, çalışan bağlılığı, iş sağlığı ve güvenliği ile birlikte çalışanlarımızın ruhsal, bedensel ve zihinsel sağlıklarını güçlü tutmak amacıyla düzenlenen çalışmalar özet olarak faaliyet raporunun sürdürülebilirlik bölümde, detaylı olarak ise sürdürülebilirlik raporlarında açıklanmaktadır. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53) Web sitesi Hakkımızda sekmesi altında yer alan Politikalar bölümü- Anadolu Efes İnsan Kaynakları Politikası
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
x Çalışanlarımızın fikirlerinin alınması ve ilgili alanlarda iyileştirmeler yapılması adına düzenli olarak çalışan bağlılığı ve memnuniyetine yönelik anket analizi çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar özet olarak faaliyet raporunun sürdürülebilirlik bölümde, detaylı olarak ise sürdürülebilirlik raporlarında açıklanmaktadır. 2023 yılına ilişkin gelişmelere 2023 Entegre Raporumuzda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Çalışanlarımız ile Güçleniyoruz (sf 76-85)
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
x Çalışanlarımızın fikirlerinin alınması ve ilgili alanlarda iyileştirmeler yapılması adına düzenli olarak çalışan bağlılığı ve memnuniyetine yönelik anket analizi çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar özet olarak faaliyet raporunun sürdürülebilirlik bölümde, detaylı olarak ise sürdürülebilirlik raporlarında açıklanmaktadır. 2023 yılına ilişkin gelişmelere 2023 Entegre Raporumuzda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Çalışanlarımız ile Güçleniyoruz (sf 76-85)
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu doğrultudaki faaliyetlerimize ve performans göstergelerimize faaliyet raporunun sürdürülebilirlik bölümünde ve sürdürülebilirlik raporlarında yer verilmektedir. İş Etiği İlkeleri?mizin yanı sıra İnsan Kaynakları, İnsan Hakları Politikalarımız bu alandaki yaklaşımımızı ve prensiplerimizi içermektedir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü(sy. 46-53) Web sitesi Hakkımızda sekmesi altında yer alan Politikalar bölümü Anadolu Efes İnsan Kaynakları Politikası Anadolu Efes İnsan Hakları Politikası Anadolu Efes İş Etiği
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
x Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu doğrultudaki faaliyetlerimize ve performans göstergelerimize faaliyet raporunun sürdürülebilirlik bölümünde ve sürdürülebilirlik raporlarında yer verilmektedir. İş Etiği İlkeleri?mizin yanı sıra İnsan Kaynakları, İnsan Hakları, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarımız bu alandaki yaklaşımımızı ve prensiplerimizi içermektedir. İş kazalarını önleme ve çalışanların sağlığının korunması amacıyla alınan önlemler ve bu alanda 2023 yılına ilişkin performansımıza detaylı olarak 2023 Entegre Raporumuzda yer verilecektir. 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Çalışanlarımız ile Güçleniyoruz (sf 76-85) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Performans Göstergeleri (sf 96-97)
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x Şirketin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası bulunmaktadır. Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x Anadolu Efes iş etiği konusundaki tüm süreçlerini İş Etiği Politikası üzerinden yürütmektedir. Web sitesi Hakkımızda sekmesi altında yer alan Politikalar bölümü – Anadolu Efes İş Etiği İlkeleri
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde ekonomik büyümeye ve istihdama katkı sağlarken odak alanımıza ilişkin projeler üretmeye öncelik veriyoruz. Sürdürülebilir turizm, girişimcilerin desteklenmesi, sürdürülebilir tarım, kültür sanat, ve spor odak alanlarımız etrafında toplumsal fayda projeleri geliştiriyor bu projeler aracılığıyla aynı zamanda yerel kalkınmaya ve kadının güçlenmesine destek oluyoruz. Bununla birlikte çevresel farkındalığın artırılması, sorumlu tüketimin desteklenmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2022 yılında bu kapsamda 26 proje ile 9,8 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Finans sektöründe olmamamıza karşın özellikle girişimcilere sağladığımız destek sayesinde 2022 yılında da birçok farklı platformda sosyal etkimizi artıracak çalışmalarda yer aldık. Bu yıl toplamda 36 start-up?ı destekleyerek geçtiğimiz yıla oranla destek verdiğimiz girişimci sayısını %44 oranında artırdık. 2023 yılına ilişkin performansımıza detaylı olarak 2023 Entegre Raporumuzda yer verilecektir. 2022 Entegre Rapor – Toplumsal Fayda için Çalışıyoruz Bölümü sy. 49 -61
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
x Sürdürülebilirlik konusu ve önemi hakkında şirket içinde bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenlenmektedir. 2023 yılında tasarlanan Sustainability Masterclass Programı ile tüm departmanlara kendi işlerine özgü olarak sürdürülebilirlik odaklı eğitimler verilmiştir. Projeye ilişkin detaylara 2023 Entegre Raporu?muzda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53)
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
x Müşterilerimizin satış noktalarına ilişkin talepleri ve diğer her türlü konu hakkında istek, soru, öneri ve görüşleri için bizlere ulaşabileceği Çağrı Merkezlerimiz mevcuttur. Tüm operasyonları kapsayan Müşteri Memnuniyet Politikası geliştirilmesi konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Anadolu Efes Web Sitesi Yatırımcı İlişkileri Sekmesinde yer alan iletişim bilgileri
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
x Paydaşlarımızla olan iletişimimize ilişkin bilgiler, iletişim sıklığı, paydaş beklentisi ve aldığımız aksiyonlara ilişkin detaylara 2021 Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer verilmiştir. Bu yıl güncellediğimiz önceliklendirme analizimiz sonucunda ortaya çıkan yeni yöntemler ve geri bildirimlere 2023 Entegre Raporu?muzda yer verilecektir. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu ? Ek 1: Paydaşlar ile İletişim (sf 72-74)
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
x Sürdürülebilirlik yaklaşımımız ve performansımız 2010 yılından beri her yıl GRI Standartları?na uyumlu sürdürülebilirlik raporlarımız aracılığıyla paylaşılmaktadır. 2021 yılındaki sürdürülebilirlik raporumuzda ise Dünya Ekonomik Forumu?nda Uluslararası İş Konseyi?nin (IBC) öncülük ettiği WEF Paydaş Kapitalizmi Metrikleri?ne de cevap verilmiştir. 2022 yılında ise Value Foundation Reporting?in Entegre Raporlama Çerçevesine uygun olarak ilk entegre raporun hazırladık. 2023 yılında ise IFRS S1 – Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Gereklilikler ve 2023 yılı sonunda açıklanan ve Türkiye için hazırlanan TSRS S1 – Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler standartları rehber almayı hedefliyoruz. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Rapor Hakkında (sf 4)
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
x 2011?de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), 2014?te The CEO Water Mandate, 2015?te Women?s Empowerment Principles (WEPs) imzacısı 2022 yılında ise UN Global Compact Early Adopter?larından biri olduk. Sürdürülebilirlik taahhütlerimizi uluslararası prensipler çerçevesinde şekillendirirken performansı da faaliyet raporumuzun sürdürülebilirlik bölümünde ve daha detaylı olarak sürdürülebilirlik raporlarında yer almaktadır. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Ek-1: Paydaşlarla İletişim (sf 87)
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
x 2015?ten bugüne aralıksız Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi listesinde, 2017?den beri de dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik endekslerinden biri olan FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi?nde yer almaktayız. Aynı zamanda S-P Global Corporate Sustainability Assessment ve MSCI ESG Ratings?e de katılım sağlamaktayız. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Anadolu Efes Dünyası (sf 12)
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
x Sürdürülebilirlik stratejisinin iş hedeflerimize ve kurumsal stratejimize her geçen gün daha fazla entegre edilmesi ve performansın ileri taşınması için çalışmalara devam edilmekte ve konu üst yönetim ve Yönetim Kurulu seviyesinde takip edilmektedir. Yönetim Kurulu?na bağlı olarak oluşturulmuş Sürdürülebilirlik Komitesi bir fiil sürdürülebilirlik odağındaki gelişmelere ilişkin Yönetim Kurulunu bilgilendirmektedir. Önceliklendirme Analizimiz de Yönetim Kurulu üyeleri ve üst yönetimin katkılarıyla oluşturulmuştur. Sürdürülebilirlik stratejisi de önceliklendirme analizimiz doğrultusunda takip edilmektedir. 2023 yılında yenilenen önceliklendirme analizimize ilişkin detaylara 2023 Entegre Raporu?muzda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53)
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
x Faaliyette bulunduğumuz coğrafyalarda yürüttüğümüz çeşitli sosyal fayda projeleri, programları etkinlikler ve eğitimler ile kapsayıcı büyümeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı destekliyor, bununla birlikte sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artırılması için çalışıyoruz. Bu doğrultuda yürütülen çalışmalar faaliyet raporumuzun sürdürülebilirlik bölümünde ve daha detaylı olarak sürdürülebilirlik raporlarında yer almaktadır. 2023 yılı içerisinde hayata geçirilen çalışmaların detayına 2023 Entegre Raporumuzda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü (sy. 46-53)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262299

BIST

haberkiziltepe.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu